Об Арт-группе
"Хор Турецкого"

Сообщество

Написать нам

choir-club@yandex.ru

РЕПЕРТУАР

Torah service

Vay'hi bin-so-ah ha-aron vayomer moshe.
Kumah adonai v'yafu-tzu oy-vekha, v'ya-nusu m'sa-nekha mipa-nekha.

Ki mi-tziyon tetze torah, Ki mi-tziyon tetze torah
u-d'var adonai mirushalayim.
Barukh she-natan torah torah
Barukh she-natan torah torah
l'amo yisrael bi-k'dushato.

Sh'ma yisrael adonai eloheinu adonai ehad
Sh'ma yisrael adonai eloheinu adonai ehad

Ehad eloheinu, gadol adoneinu kadosh sh'mo
Ehad eloheinu, gadol adoneinu kadosh sh'mo

L'kha adonai ha-g'dulah
v'ha-g'vurah v'ha-tiferet v'ha-netzah v'ha-hod,
ki khol ba-shamayim ba-shamayim uva-aretz,
l'kha adonai ha-mamlakha v'ha-mitnase l'khol l'rosh.
v'ha-mitnase l'khol l'rosh.
Rom'mu adonai
Rom'mu adonai eloheinu
v'hishtahavu la'hadom raglav
v'hishtahavu la'hadom raglav
kadosh hu. kadosh hu
Rom'mu adonai eloheinu v'hishtahavu l'har kodsho,
ki kadosh ki kadosh
adonai eloheinu.

Y'hal'lu et shem adonai ki nisgav sh'mo l'vado.

Hodo al eretz v'shamayim, va-yarem keren l'amo,
t'hilah l'khol hasidav, liv'nei yisrael am k'rovo.
Hal'luyah. Hal'luyah.
Hal'luyah. Hal'luyah.
Hal'luyah. Hal'luyah.

Назад в "Репертуар"

Hosted by uCoz