Об Арт-группе
"Хор Турецкого"

Сообщество

Написать нам

choir-club@yandex.ru

РЕПЕРТУАР

Ki lekach tov

Ba'avur David avdecha
Al tasheyv p'ney m'shichecha
Ki lekach tov nasati lachem
Torasi al tozovu Torasi al tozovu
Eitz Chayim Hi
Lamakazikim ba
V'som'cheha V'som'cheha
M'ushar.
D'racheha darchey no'am
V'chol n'tivoteha V'chol n'tivoteha
V'chol n'tivoteha shalom

Hashivenu Adoshem Hashivenu Adoshem
Elechah v'nashuvah Elechah v'nashuvah;
Chadesh yamenu Chadesh yamenu
Chadesh yamenu yamenu c'kedem
Yamenu c'kedem
Chadesh yamenu Chadesh yamenu
Chadesh yamenu yamenu c'kedem
Yamenu c'kedem
Chadesh Chadesh yamenu
Yamenu yamenu c'kedem
Chadesh yamenu c'kedem

Chadesh yamenu
Chadesh chadesh yamenu yamenu
Chadesh yamenu
C’kedem
Chadesh yamenu c'kedem!

Hosted by uCoz