Об Арт-группе
"Хор Турецкого"

Сообщество

Написать нам

choir-club@yandex.ru

РЕПЕРТУАР

Hayom haras olom

Hayom harat olam
Hayom yaamid bamishpat
Kol yetsurey olamim
Yim kevanim, yim kaavadim yim kevanim
Rakhameynu berakhem av al banim
Veyim kaavadim eyneynu lekha tluyot
Ad shekhataneynu
Vetazi kaor mishpateynu
Ayom kadosh

Hosted by uCoz